Mẫu tờ khai xin cấp Visa

Đăng lúc 10:21:32 Ngày 28/03/2020 | Lượt xem 253 | Cỡ chữ

Mẫu (Form) NA1
 
Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA
ngày 05 tháng  01  năm  2015             
 
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC VIỆT NAM (1)
VIETNAMESE VISA APPLICATION FORM
(Dùng cho người nước ngoài – For foreigners)
 
 
1- Họ tên (chữ in hoa):.............................................................................    Full name (in capital letters)   
2- Giới tính:   Nam           Nữ                    3- Sinh ngày.......tháng.......năm....................   Sex               Male    Female                                 Date of birth (Day, Month, Year)
4- Nơi sinh:......................................................................................................      
Place of birth   
5- Quốc tịch gốc: .................................6- Quốc tịch hiện nay:.........................
      Nationality at birth                                  Current nationality
7- Tôn giáo: ...........................................8- Nghề nghiệp: ................................
      Religion                                                  Occupation
9- Nơi làm việc: ................................................................................................
      Employer and business address
10- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................
      Permanent residential address...........Số điện thoại/Email:..........................
                                                                      Telephone/Email
11- Thân nhân Family members:
 

Quan hệ (3)
Relationship

Họ tên  (chữ in hoa)
Full name
(in capital letters)

Giới tính
Sex

Ngày tháng năm sinh
Date of birth
(Day, Month, Year)

Quốc tịch
Nationality

Địa chỉ thường trú
Permanent residential address

 
12- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ...................loại (4): .............
Passport or International Travel Document number                             Type 
Cơ quan cấp:  ................. có giá trị đến ngày:........./............./.....................
Issuing authority:                                Expiry date (Day, Month, Year)
13- Ngày nhập cảnh Việt Nam gần nhất (nếu có): ...........................................
Date of the previous entry into Viet Nam (if any)
14- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ....../........./......; tạm trú ở Việt Nam .......ngày               Intended date of entry (Day, Month, Year)         Intended length of stay in Viet Nam       days
15- Mục đích nhập cảnh: .................................................................................
Purpose of entry
16- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:………………………………....
Intended temporary residential address in Viet Nam
17- Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh
Hosting organisation/individual in Viet Nam 
Cơ quan, tổ chức: ......................................................................................
Name of hosting organisation
Địa chỉ: ......................................................................................................
Address
Cá nhân (họ tên) ........................................................................................
Hosting individual (full name)
Địa chỉ......................................................................................................
Address                                                   
Quan hệ với bản thân ..................................................................................
 Relationship to the applican
18- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (nếu có):
 Accompanying child(ren) under 14 years old included
in your passport (if any)
    

 
Ảnh - photo
 4x6 cm
(under 14 years old)
See notes
(2)

 

 
Ảnh - photo
 4x6 cm
(under 14 years old)
See notes
(2)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số TT
No

Họ tên  (chữ in hoa)
Full name
(in capital letters)

Giới tính
(Sex)

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

 
19- Đề nghị cấp thị thực:         một lần          nhiều lần      
         Applying for a visa                    Single           Multiple
từ ngày: …....../…..../..….....    đến ngày…....../…..../..….....                                       
valid  from (Day, Month, Year)to (Day, Month, Year)                        
20- Đề nghị khác liên quan việc cấp thị thực (nếu có):....................................
        Other requests (if any)..................................  ............................................
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.
I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct
 
 
Làm tại: ...... ngày ........tháng …....năm                                                                                          Done at                date (Day, Month, Year)
 Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)                                                                    The applicant’s signature and full name
 
 
 

STT

LOẠI VISA
NHẬP CẢNH

THÔNG TIN HỒ SƠ BAO GỒM

THÔNG TIN
LOẠI VISA

LƯU Ý

1

Giấy miễn thị thực 05 năm cho Việt kiều

- Hộ Chiếu Bản Gốc
- 02 tấm hình cỡ 4*6 Nền Trắng
- Hộ khẩu sao y
- Chứng minh nhân dân của người thân sao y
- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc là người Việt Nam

- Xuất hóa đơn VAT.
- Nếu Lãnh sự yêu cầu phỏng vấn thì Quý khách phải có mặt tại Lãnh sự theo lịch hẹn.

2

Giấy miễn thị thưc cho người nước ngoài có vợ/chồng là người Viêt Nam

- Hộ Chiếu Bản Gốc
- 02 tấm hình cỡ 4*6 Nền Trắng
- Hộ khẩu sao y, chứng minh nhân dân của người thân sao y
- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc là người Việt Nam

- Xuất hóa đơn VAT.
- Nếu Lãnh sự yêu cầu phỏng vấn thì Quý khách phải có mặt tại Lãnh sự theo lịch hẹn.

3

Công văn Nhập cảnh 03 tháng 01 Lần

- Mặt Hộ chiếu photo
ngày Nhập Cảnh vào Việt Nam
- Thông tin người thân ở Việt Nam : Họ và Tên , Địa chỉ

03 tháng 01 Lần
Thời gian làm hồ sơ từ 3-4 Ngày
Thời gian lưu trú không quá 90 ngày

- Phí trên không bao gồm Lệ phí dán Visa tại Cửa khẩu
- Không xuất hóa đơn VAT

4

VISA Nhập cảnh Việt Nam 01 tháng 01 lần

- Hộ chiếu bản gốc
Visa Nhập Cảnh Việt Nam
- 02 tấm hình cỡ 4*6 nền trắng
- Thông tin người thân ở Việt Nam : Họ và Tên , Địa Chỉ 

- 01 tháng 01 lần
- Thời gian làm hồ sơ là 07 ngày
- Thời gian lưu trú 30 ngày

- Gia hạn Visa còn phụ thuộc Visa gốc của khách ( Ký Hiệu Visa )
- Không xuất hóa đơn VAT

5

 
Giấy miễn thị thực 05 năm cho người nước ngoài có vợ/chồng là người Việt Nam

- Hộ chiếu bản gốc
- 02 tấm hình cỡ 4*6 nền trắng
- Hộ khẩu sao y, chứng minh nhân dân của người thân sao y
- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc là người Việt Nam

- 5 năm nhiều lần

- Xuất hóa đơn VAT.
- Nếu Lãnh sự yêu cầu phỏng vấn thì Quý khách phải có mặt tại Lãnh sự theo lịch hẹn.

6

Visa nhập cảnh Việt Nam 03 tháng 01 lần

- Visa nhập cảnh Việt Nam
- 02 tấm hình cỡ 4*6 nền trắng
- Thông tin người thân ở Việt Nam : Họ và Tên , Địa chỉ 

- 03 tháng 01 lần
- Thời gian làm hồ sơ 07 ngày 
- Thời gian lưu trú không quá 30 ngày

- Gia hạn Visa còn phụ thuộc Visa gốc của khách ( Ký Hiệu Visa)
- Không xuất hóa đơn VAT

7

Gia hạn Visa 03 tháng nhiều lần

- Hộ chiếu bản gốc
- Visa nhập cảnh Việt Nam
- 02 tấm hình cỡ 4*6 nền trắng
- Thông tin người thân ở Việt Nam: Họ và tên; Địa chỉ

- 03 tháng nhiều lần
- Thời gian làm 07 ngày
- Thời gian lưu trú không quá 90 ngày

- Gia hạn Visa còn phụ thuộc Visa gốc của khách (Ký hiệu Visa )
- Không xuất hóa đơn VAT

8

Làm Visa Việt Nam 03 tháng nhiều lần

- Hộ chiếu bản gốc
- Visa nhập cảnh Việt Nam
- 02 tấm hình cỡ 4*6 nền trắng
- Thông tin người thân ở Việt Nam: Họ và tên; Địa chỉ

- 03 tháng nhiều lần
- Thời gian: 07 ngày (Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
- Thời gian lưu trú không quá 30 ngày

- Gia hạn Visa còn phụ thuộc Visa gốc của khách (Ký hiệu Visa )
- Không xuất hóa đơn VAT

9

Visa nhập cảnh Việt Nam tại cửa khẩu

- Hộ chiếu bản gốc
- Visa nhập cảnh Việt Nam
- 02 tấm hình cỡ 4*6 nền trắng
- Thông tin người thân ở Việt Nam: Họ và tên; Địa chỉ

- 01 tháng 01 lần
- Thời gian: 07 ngày (Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
- Thời gian lưu trú không quá 30 ngày

- Gia hạn Visa còn phụ thuộc Visa gốc của khách (Ký hiệu Visa )
- Không xuất hóa đơn VAT

10

Gia hạn Visa 15 ngày

- Hộ chiếu bản gốc
- Visa nhập cảnh Việt Nam
- 02 tấm hình cỡ 4*6 nền trắng
- Thông tin người thân ở Việt Nam: Họ và tên; Địa chỉ

- 15ngày
- Thời gian làm hồ sơ 07 ngày
- Thời gian lưu trú không quá 15 ngày

11

Gia hạn Visa 03 tháng 1 lần


- Hộ chiếu bản gốc
- Visa nhập cảnh Việt Nam
- 02 tấm hình cỡ 4*6 nền trắng
- Thông tin người thân ở Việt Nam: Họ và tên; Địa chỉ

- Visa 03 tháng 01 lần
- Thời gian làm hồ sơ 07 ngày 
- Thời gian lưu trú không quá 90 ngày

 

10/10 84 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép