Các phòng Ban chuyên môn

Đăng lúc 10:13:54 Ngày 03/05/2024 | Lượt xem 11971 | Cỡ chữ

I. VĂN PHÒNG
1. Nguyễn Thị Lan Hương, Chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại cơ quan: 02033.625.417 

- Địa chỉ mail: nguyenthilanhuong@quangninh.gov.vn 

 

 

2. Đỗ Thị Xuân Hương, Phó Chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế; Thạc sỹ  Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 033.3625179 

- Địa chỉ mail: dothixuanhuong@quangninh.gov.vn 


3. Vũ Duy Anh, Phó Chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chính sách công, Kỹ sư công nghệ sinh học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.658206 

- Địa chỉ mail: vuduyanh@quangninh.gov.vn 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu thực hiện công tác tổ chức cán bộ, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, thực hiện các quy định về lao động, tiền lương, bảo hiểm, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quy hoạch, thi đua - khen thưởng, kỷ luật;
2. Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, cải cách hành chính, dân chủ ở cơ sở, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quốc phòng - an ninh, thực hiện chủ đề công tác hàng năm của Ban; Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định;
3. Tham mưu thực hiện công tác hành chính, quản trị, đối ngoại; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của Ban;
4. Tham mưu xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Ban; quy chế quản lý bảo vệ, phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long;
5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tài liệu phục vụ hoạt động của Ban;
6. Tham mưu quản lý, quản trị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động tại trụ sở Ban; Quản lý, bảo vệ cơ sở hạ tầng trụ sở làm việc của Ban;
7. Tham mưu quản lý, quản trị, vận hành trang thông tin điện tử của Ban;
8. Chủ trì tham mưu công tác ký, quản lý hợp đồng hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long;
9. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định; 
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

 
II.PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH  

 1. Đỗ Thúy Hằng, Phó trưởng phòng - Phụ Trách phòng

- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế (Kế toán)
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.619776 

- Địa chỉ mail: dothuyhang@quangninh.gov.vn 

 

 

2. Trần Ngọc Cương, Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.811130 

- Địa chỉ mail: tranngoccuong2@quangninh.gov.vn 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý, sử dụng tài chính; tham mưu công tác quản lý sử dụng tài sản công của Ban theo quy định;
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác của cơ quan có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của cơ quan; kiểm soát hồ sơ, chứng từ và thanh, quyết toán theo quy định;
3. Tham mưu công tác quản lý, giám sát hoạt động bán vé thu phí tham quan vịnh Hạ Long; tham mưu điều chỉnh mức thu phí tham quan theo quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn; đề xuất bổ sung các khoản phí mới, quản lý các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ trên vịnh Hạ Long;
4. Bố trí kính phí và thực hiện chi trả chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác cho viên chức, người lao động cơ quan theo quy định;
5. Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện chức năng thẩm định, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền thẩm định của Ban: Thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa  chọn nhà thầu, chỉ định thầu, thẩm định giá đối với các nhiệm vụ đầu tư, mua sắm, sửa chữa của Ban. Tham mưu báo cáo các sở ngành liên quan đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền quyết định của Ban.
6. Phối hợp tham mưu xây dựng định mức và thực hiện việc cấp phát sử dụng vật tư, nhiên liệu các trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cơ quan;
7. Phối hợp tham mưu xây dựng các phương án dịch vụ môi trường rừng đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch liên quan đến khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long;
8. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định; 
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

 
III. PHÒNG NGHIỆP VỤ - NGHIÊN CỨU
1. Lê Thị Thìn, Trưởng phòng 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.625.416 

- Địa chỉ mail: lethithin@quangninh.gov.vn 

 

 

2. Đỗ Tiến Thành, Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Th.S Khoa học Môi trường; Cử nhân Công nghệ sinh học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan:

- Địa chỉ mail: dotienthanh@quangninh.gov.vn 

 

 

3. Trần Thị Hường, Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại cơ quan:

- Địa chỉ mail: tranthihuong4@quangninh.gov.vn 


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình, giải pháp, phương án để quản lý, bảo vệ, bảo tồn di sản; 
2. Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, tư liệu hóa về di sản và các giá trị của di sản phục vụ công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di sản; bảo quản, nghiên cứu, sưu tầm mẫu vật địa chất, động vật, thực vật tại di sản thế giới và tham mưu trưng bày, triễn lãm lưu động bên ngoài phạm vi di sản. Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể gắn với di sản thế giới; Tham mưu công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ liên quan công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di sản;
 3. Tham mưu bảo tồn giá trị địa chất, địa mạo, giá trị thẩm mỹ, giá trị đa dạng sinh học, văn hóa lịch sử; tham mưu các giải pháp cứu hộ, bảo tồn và phát triển hệ động, thực vật để duy trì giá trị đa dạng sinh học; lập hồ sơ khoa học về di sản và các báo cáo chuyên môn về công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; thực hiện tư vấn bảo tồn; 
4. Chủ trì tham mưu tổ chức giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của di sản theo quy định và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới di sản qua giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của di sản; 
5. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp quản lý, giám sát, bảo vệ, ngăn chặn tác nhân gây nguy hại tới môi trường di sản; Tham mưu ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di sản; Tham mưu thực hiện chuyển đổi số của cơ quan;
6. Giám sát chất lượng môi trường; dự báo nguy cơ suy thoái, ô nhiễm môi trường vịnh Hạ Long; Quản lý, sử dụng trang thiết bị quan trắc môi trường. Tham mưu cho Ban tham gia quản lý, liên kết, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển sinh vật trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới;
7. Tham mưu phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long; kết nối tuyến du lịch từ vịnh Hạ Long sang vịnh Bái Tử Long; tham mưu đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với di sản và đề xuất phương án giảm thiểu tác động đến các giá trị của di sản;
8. Tham mưu tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, trưng bày, giới thiệu về di sản; Biên soạn, biên tập các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nội dung thuyết minh phục vụ khách tham quan di sản; chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai chương trình giáo dục Di sản; phối hợp biên soạn nội dung trang thông tin điện tử của Ban;
9. Tham mưu xây dựng hồ sơ quản lý khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long và các kế hoạch, chương trình về tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, nghiên cứu, tham mưu các giải pháp quản lý, giám sát các hoạt động chuyên ngành về Lâm nghiệp trong khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Trung tâm bảo tồn thực hiện theo dõi diễn biến rừng, tổng hợp báo cáo chung và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của chủ rừng theo quy định pháp luật. Tham mưu các giải pháp bảo tồn hệ sinh thái rừng và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật rừng; Tham mưu phát triển du lịch cảnh quan, sinh thái trong khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long; Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm du lịch sinh thái, cảnh quan gắn với khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long;
10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vận động, thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế, tài trợ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy di sản, rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long; Tham mưu xây dựng các phương án dịch vụ môi trường rừng đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch liên quan đến khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long;
11. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định; 
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

 
IV. PHÒNG KỸ THUẬT VÀ TU BỔ, TÔN TẠO CẢNH QUAN
1. 
Nguyễn Vũ Dũng, Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành xây dựng dân dụng công nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại cơ quan: 02033619908

- Địa chỉ mail: nguyenvudung@quangninh.gov.vn 

 

2. Cao Văn Cường, Phó trưởng phòng 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý tài nguyên và môi trường.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại cơ quan:

- Địa chỉ mail: caovancuong@quangninh.gov.vn 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu lập và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quy hoạch về đầu tư tu bổ, tôn tạo, phát huy bền vững Di sản; các dự án đầu tư liên quan đến di sản, khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long và các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác quản lý, khai thác dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long; 
2. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND tỉnh giao; các dự án do Bộ, Ngành, Trung ương ủy quyền quản lý và các dự án sử dụng nguồn vốn của Ban; 
3. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất quy trình, quy phạm bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di sản;
4. Tham mưu phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham gia quản lý, liên kết, giám sát các hoạt động đầu tư trong khu vực di sản thế giới, vùng đệm của di sản và khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long; phối hợp tham gia thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực di sản thế giới và vùng ven bờ của khu vực di sản thế giới theo quy định; Tổ chức thông tin, thảo luận, thu thập ý kiến của cộng đồng về quy hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến di sản thế giới và khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long; 
5. Chủ trì xây dựng quy trình, hướng dẫn về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy, trang thiết bị kỹ thuật, kết cấu hạ tầng của Ban; Đăng ký, đăng kiểm mới hệ nổi, phương tiện thuỷ; thực hiện thủ tục đề nghị công bố mới hoạt động cảng, bến, vùng nước neo đậu chuyển tải trên vịnh do Ban quản lý;
6. Chủ trì tham mưu xây dựng định mức và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện định mức, việc cấp phát sử dụng vật tư, nhiên liệu các trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cơ quan; Tham mưu quản lý về kỹ thuật các trang thiết bị, phương tiện, kết cấu hạ tầng của Ban;
7. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ đầu tư, mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện thủy, trang thiết bị kỹ thuật, kết cấu hạ tầng và các nhiệm vụ khác của Ban (trừ những nhiệm vụ do Lãnh đạo Ban có quyết định phân công khác); 
8. Tham mưu quản lý, vận hành cảng tàu Bến Đoan; Quản lý, sử dụng phương tiện thuỷ dùng chung của cơ quan và tổ chức vận chuyển viên chức, người lao động của Ban làm việc tại các điểm công tác trên vịnh; 
9. Thẩm định về kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với công tác mua sắm, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của Ban; Tham mưu báo cáo các sở, ngành liên quan đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền của Ban;
10. Tham mưu tổ chức hoạt động thu gom chất thải trên vịnh Hạ Long vận  chuyển về bờ xử lý; 
11. Tham mưu quản lý, bảo vệ công trình chiếu sáng nghệ thuật khu vực Cột 3;
12. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định;
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

 

V. ĐỘI KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM TRÊN VỊNH HẠ LONG

1. Lê Trọng Việt, Đội trưởng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.760

- Địa chỉ mail: letrongviet@quangninh.gov.vn 

 

2. Đặng Đức Tuấn, Đội phó

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.760

- Địa chỉ mail: dangductuan@quangninh.gov.vn 

3. Nguyễn Tiến Tâm, Đội phó

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công;  Cử nhân Khoa học Môi trường
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.760

- Địa chỉ mail: nguyentientam@quangninh.gov.vn 


 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chức năng có liên quan và các đơn vị của Ban trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, rừng, thủy sản, môi trường, phí, lệ phí, tàu du lịch…của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế - xã hội trên vùng bảo vệ tuyệt đối và vùng đệm của Di sản thế giới - khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long; 
2. Chủ trì, phối hợp với phòng, ban chuyên môn của Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chức năng có liên quan và các đơn vị trực thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định, đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự trên vịnh Hạ Long thuộc vũng lõi, vùng đệm của Di sản;
3. Chủ trì kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm Quy chế quản lý vịnh Hạ Long, quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng tài nguyên rừng của Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long và các quy định khác có liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn Di sản; 
4. Là đầu mối thường trực quản lý số điện thoại đường dây nóng du lịch vịnh Hạ Long, tiếp nhận, giải đáp giải quyết những kiến nghị của khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long;
5. Hướng dẫn, phối hợp với các Trung tâm Bảo tồn đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự, bảo vệ tài nguyên, tài sản tại địa bàn các Trung tâm; 
6. Tổ chức quản lý, sử dụng hệ thống trang thiết bị giám sát trực tuyến các hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh; 
7. Phối hợp với Văn phòng triển khai ký, quản lý hợp đồng hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long;
8. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.


VI. TRUNG TÂM CỨU NẠN, CỨU HỘ

1. Đào Phương, Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD Du lịch khách sạn, TC Y tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.761

- Địa chỉ mail: daophuong@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn (PCTT,CN,TKCN), ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) trên vịnh Hạ Long; Tham mưu phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xử lý các sự cố xảy ra trên vịnh Hạ Long;
2. Thực hiện thường trực Ban chỉ huy PCTT,CN,TKCN-ƯPSCTD của cơ quan; trực thông tin liên lạc cứu nạn 24/24 giờ, kịp thời thông báo diễn biến thiên tai cho các đơn vị trực thuộc Ban; Chủ trì, phối hợp với Trung tâm bảo tồn, các đơn vị có liên quan thực hiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ;
3. Tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ PCTT,CN,TKCN,ƯPSCTD cho viên chức, người lao động cơ quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh thực hiện các quy định của nhà nước về PCTT,CN,TKCN; 
4. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTT,CN,TKCN đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế - xã hội trên Vịnh và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;
5. Chủ trì xây dựng các phương án, kịch bản thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long; Phối hợp tổ chức tập huấn cho lực lượng tại chỗ của các đơn vị và tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm. Phối hợp với các Trung tâm Bảo tồn, Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long;
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác PCTT, CN, TKCN và ƯPSCTD của cơ quan. Duy trì hoạt động của hệ thống thông tin VHF trên kênh thường trực của Ban (kênh 24);
7. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

 
VII. TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN VÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VỊNH HẠ LONG

1. Lê Đức Cửu, Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Du lịch
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033656049

- Địa chỉ mail: leduccuu@quangninh.gov.vn 

 


2. Vũ Đức Minh, Phó Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: ThS Quản lý văn hóa
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033656049

- Địa chỉ mail: vuducminh@quangninh.gov.vn 

 

3. Mai Văn Mạnh, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Văn hóa / Cử nhân bảo tồn bảo tàng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 

- Địa chỉ mail: maivanmanh@quangninh.gov.vn 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Tổ chức cung cấp thông tin, hướng dẫn, thuyết minh khách du lịch các sản phẩm du lịch biển đảo vịnh Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô; phối hợp giám sát hoạt động thuyết minh, hướng dẫn của các tổ chức, cá nhân trên vịnh Hạ Long;
2. Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu về Di sản vịnh Hạ Long; tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản và khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long; 
3. Tổ chức kiểm soát, bán vé thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long tại các cảng tàu du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long và khách du lịch tàu biển; thực hiện thủ tục miễn, giảm phí tham quan cho khách du lịch theo quy định;
4. Tham mưu quản lý, điều hành, điều tiết, hướng dẫn khách du lịch, tàu du lịch các tuyến, điểm du lịch vịnh Hạ Long;
5. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

VIII. TRUNG TÂM BẢO TỒN I (có khu vực quản lý theo tọa độ trên bản đồ phân vùng ranh giới các Trung tâm Bảo tồn di sản).

 

1. Trần Văn Hiến, Giám Đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lý, Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
- Số điện thoại cơ quan: 0203.3629481

- Địa chỉ mail: tranvanhien@quangninh.gov.vn 

 

 

2. Bùi Thanh Long, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: ThS Quản lý văn hóa, Cử nhân văn hóa (Bảo tồn, bảo tàng)
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 0203.3629481

- Địa chỉ mail: buithanhlong@quangninh.gov.vn 

3.Lương Đỗ Hoàn, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kế toán doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 0203.3629481

- Địa chỉ mail: luongdohoan@quangninh.gov.vn 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Quản lý, bảo vệ, bảo tồn các giá trị của di sản trên địa bàn quản lý (giá trị cảnh quan, địa chất địa mạo, thảm thực vật, động vật, bãi, đảo và hang động, tài nguyên rừng, thủy sản, giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ và các yếu tố liên quan khác);  
2. Tổ chức kiểm soát vé tham quan, đón tiếp, phục vụ khách tham quan; thực hiện quản lý cảng, bến tại các điểm tham quan; đảm bảo an toàn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác dịch vụ du lịch trong khu vực được giao quản lý;
3. Đảm bảo vệ sinh môi trường (trên các hang động, bãi đảo đón khách tham quan và các khu vực được giao quản lý); Tổ chức giám sát hoạt động thu gom, xử lý chất thải tại các tuyến, điểm tham quan trong khu vực di sản được giao quản lý; Tuyên truyền cộng đồng bảo vệ môi trường di sản, chấp hành Quy chế Quản lý vịnh Hạ Long;
4. Thực hiện kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và kịp thời phối hợp xử lý các vi phạm trong khu vực được giao quản lý; phối hợp với Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long trong quản lý, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ di sản, bảo vệ khu rừng đặc dụng, bảo vệ môi trường, luồng tuyến du lịch và hoạt động vận chuyển, hướng dẫn khách du lịch trên vịnh Hạ Long; giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn được giao quản lý theo quy định, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Cát Bà-Hải Phòng và khu vực giáp ranh với Hoàng Tân-Quảng Yên;
5. Tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; theo dõi diễn biến rừng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản thuộc phạm vi diện tích được giao; lập biên bản kiểm tra ban đầu, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo, thông tin đơn vị có liên quan giải quyết theo quy định;
6. Tham mưu quản lý, tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ tham quan, nghiên cứu, học tập, giải trí trên địa bàn quản lý; Triển khai ký, quản lý hợp đồng hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long trong khu vực quản lý;
7. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định; gia hạn cấp phép các cảng, bến, vùng nước neo đậu chuyển tải được giao quản lý; Phối hợp quản lý, giám sát các công trình, dự án đầu tư tại điểm tham quan.
8. Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, phòng cháy chữa cháy rừng; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực tham gia bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban giao.

 

IX. TRUNG TÂM BẢO TỒN II (có khu vực quản lý theo tọa độ trên bản đồ phân vùng ranh giới các Trung tâm Bảo tồn di sản)

 

1. Hoàng Văn Hanh, Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kỹ thuật môi trường
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.656.131

- Địa chỉ mail: hoangvanhanh@quangninh.gov.vn 

 

2. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
- Số điện thoại cơ quan: 02033.656.131

- Địa chỉ mail: nguyenhuyhoang2@quangninh.gov.vn 

3. Nguyễn Bá Căn, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: ThS Văn hóa (Khoa học Xã hội & Nhân văn)
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.656.131

- Địa chỉ mail: nguyenbacan@quangninh.gov.vn 


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Quản lý, bảo vệ, bảo tồn các giá trị của di sản trên địa bàn quản lý (giá trị cảnh quan, địa chất địa mạo, thảm thực vật, động vật, bãi, đảo và hang động, tài nguyên rừng, thủy sản, giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ và các yếu tố liên quan khác);  
2. Tổ chức kiểm soát vé tham quan, đón tiếp, phục vụ khách tham quan; thực hiện quản lý cảng, bến tại các điểm tham quan, lưu trú đảm bảo an toàn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác dịch vụ du lịch trong khu vực di sản, tại các điểm neo đậu tàu lưu trú nghỉ đêm trong khu vực được giao quản lý;
3. Tham mưu tổ chức sưu tầm, bảo quản, tư liệu hóa, trưng bày, giới thiệu các giá trị văn hóa lịch sử tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông và các khu vực khác trong địa bàn quản lý; tổ chức trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể gắn với di sản thế giới tại khu vực được giao quản lý theo quy định;
4. Đảm bảo vệ sinh môi trường (trên các hang động, bãi đảo đón khách tham quan và khu vực được giao quản lý); Tổ chức giám sát hoạt động thu gom, xử lý chất thải tại các tuyến, điểm tham quan, điểm neo đậu lưu trú trong khu vực di sản được giao quản lý; Tuyên truyền cộng đồng bảo vệ môi trường di sản, chấp hành Quy chế Quản lý vịnh Hạ Long;
5. Thực hiện kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và kịp thời tham mưu xử lý đối với vi phạm trong khu vực được giao quản lý; phối hợp với Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ di sản, bảo vệ khu rừng đặc dụng, bảo vệ môi trường, luồng tuyến du lịch và hoạt động vận chuyển, hướng dẫn khách du lịch trên vịnh Hạ Long; giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn được giao quản lý theo quy định, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Cát Bà-Hải phòng;
6. Tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; theo dõi diễn biến rừng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản thuộc phạm vi diện tích được giao; lập biên bản kiểm tra ban đầu, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo, thông tin đơn vị có liên quan giải quyết theo quy định;
7. Tham mưu quản lý, tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ tham quan, nghiên cứu, học tập, giải trí trên địa bàn quản lý; Triển khai ký, quản lý hợp đồng hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long trong khu vực quản lý;
8. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định; Gia hạn cấp phép các cảng, bến, vùng nước neo đậu chuyển tải được giao quản lý; Phối hợp quản lý, giám sát các công trình, dự án đầu tư tại điểm tham quan; Quản lý, bảo vệ cơ sở hạ tầng trụ sở làm việc của Ban tại số nhà 369 đường Trần Quốc Nghiễn;
9. Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, phòng cháy chữa cháy rừng; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực tham gia bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban giao.

 

X. TRUNG TÂM BẢO TỒN 3 (có khu vực quản lý theo tọa độ trên bản đồ phân vùng ranh giới các Trung tâm Bảo tồn di sản)

 

1. Lê Lâm Tuấn, Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ& Môi trường
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.811.326

- Địa chỉ mail: lelamtuan@quangninh.gov.vn 

 


2. Hoàng Văn Hải, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học lịch sử (Lưu trữ)
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.811.326

- Địa chỉ mail: hoangvanhai@quangninh.gov.vn 


 3.Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.811.326

- Địa chỉ mail: nguyenthanhtuan3@quangninh.gov.vn 


 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Quản lý, bảo vệ, bảo tồn các giá trị của di sản trên địa bàn quản lý (giá trị cảnh quan, địa chất địa mạo, thảm thực vật, động vật, bãi, đảo và hang động, tài nguyên rừng, thủy sản, giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ và các yếu tố liên quan khác);  
2. Tổ chức kiểm soát vé tham quan, đón tiếp, phục vụ khách tham quan; thực hiện quản lý cảng, bến tại các điểm tham quan, lưu trú, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác dịch vụ du lịch trong khu vực di sản, tại các điểm neo đậu tàu lưu trú nghỉ đêm trong khu vực được giao quản lý;
3. Đảm bảo vệ sinh môi trường (trên các hang động, bãi đảo đón khách tham quan và khu vực được giao quản lý); Tổ chức giám sát hoạt động thu gom, xử lý chất thải tại các tuyến, điểm tham quan, điểm neo đậu lưu trú trong khu vực di sản được giao quản lý; Tuyên truyền cộng đồng bảo vệ môi trường di sản, chấp hành Quy chế Quản lý vịnh Hạ Long;
4. Thực hiện kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và kịp thời tham mưu xử lý đối với vi phạm trong khu vực được giao quản lý; phối hợp với Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ di sản, bảo vệ khu rừng đặc dụng, bảo vệ môi trường, luồng tuyến du lịch và hoạt động vận chuyển, hướng dẫn khách du lịch trên vịnh Hạ Long, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn được giao quản lý, đặc biệt là khu vực Di sản và vùng đệm của Di sản tại các địa phương Hạ Long, Vân Đồn, Cẩm Phả;
5. Tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; theo dõi diễn biến rừng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản thuộc phạm vi diện tích được giao; lập biên bản kiểm tra ban đầu, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo, thông tin đơn vị có liên quan giải quyết theo quy định;
6. Tham mưu quản lý, tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ tham quan, nghiên cứu, học tập, giải trí trên địa bàn quản lý; Triển khai ký, quản lý hợp đồng hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long trong khu vực quản lý;
7. Quản lý, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm (nếu có) đối với tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định; gia hạn cấp phép các cảng, bến, vùng nước neo đậu chuyển tải được giao quản lý; Phối hợp quản lý, giám sát các công trình, dự án đầu tư tại điểm tham quan.
8. Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, phòng cháy chữa cháy rừng; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực tham gia bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban giao.

 

8/10 3990 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan