Các phòng Ban chuyên môn

Đăng lúc 15:00:54 Ngày 01/04/2023 | Lượt xem 6855 | Cỡ chữ

I. VĂN PHÒNG
1. Nguyễn Thị Lan Hương, Chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.625.417

 

2. Đỗ Thị Xuân Hương, Phó Chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế; Thạc sỹ  Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan:

3. Vũ Duy Anh, Phó Chánh Văn phòng
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chính sách công, Kỹ sư công nghệ sinh học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu thực hiện công tác tổ chức cán bộ, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; thực hiện các quy định về lao động, tiền lương, bảo hiểm, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quy hoạch công chức, viên chức, người lao động; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật;
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác về các hoạt động thường xuyên của Ban; Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định;
3. Tham mưu thực hiện công tác hành chính, quản trị, đối ngoại, hợp tác quốc tế; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của Ban;
4. Tham mưu xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Ban; 
5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tài liệu phục vụ hoạt động của Ban;
6. Tham mưu quản lý, quản trị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động tại trụ sở Ban; Quản lý, bảo vệ cơ sở hạ tầng trụ sở làm việc của Ban;
7. Tham mưu công tác tuyên truyền, quảng bá vịnh Hạ Long trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tham mưu quản lý, quản trị trang thông tin điện tử của Ban;
8. Chủ trì tham mưu công tác ký, quản lý hợp đồng hoạt động tàu du lịch, hợp đồng hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

 
II.PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH  

 1. Đỗ Thúy Hằng, Phó trưởng phòng - Phụ Trách phòng
- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế (Kế toán)
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.619776


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Ban; Chủ trì tham mưu xây dựng định mức và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện định mức vật tư, nhiên liệu các trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cơ quan theo định mức được duyệt;
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác của cơ quan có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của cơ quan; Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ và thanh, quyết toán theo quy định;
3. Tham mưu công tác quản lý, giám sát hoạt động bán vé thu phí tham quan vịnh Hạ Long; tham mưu điều chỉnh mức thu phí tham quan theo quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn; đề xuất, quản lý các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ trên vịnh Hạ Long;
4. Phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác cho viên chức, người lao động cơ quan theo quy định;
5. Vận động, thu hút đầu tư, tài trợ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy di sản;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.
 
III. PHÒNG NGHIỆP VỤ - NGHIÊN CỨU
1. Lê Thị Thìn, Trưởng phòng 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.625.416

 

2. Đỗ Tiến Thành, Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Th.S Khoa học Môi trường; Cử nhân Công nghệ sinh học
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan:

 

3. Trần Thị Hường, Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại cơ quan:
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp để quản lý, bảo vệ, bảo tồn di sản; tham mưu ứng dụng khoa học công nghệ, lập và triển khai phương án bảo vệ, quản lý di sản ngắn hạn, trung hạn, dài hạn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, tư liệu hóa về di sản và các giá trị của di sản phục vụ công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di sản; bảo quản, nghiên cứu, sưu tầm mẫu vật địa chất, động vật, thực vật tại di sản thế giới và tham mưu trưng bày, triễn lãm lưu động bên ngoài phạm vi di sản. Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể gắn với di sản thế giới;
 3. Tham mưu bảo tồn giá trị địa chất, địa mạo, giá trị thẩm mỹ, giá trị đa dạng sinh học, văn hóa lịch sử; cứu hộ, bảo tồn và phát triển hệ động, thực vật để duy trì giá trị đa dạng sinh học; lập hồ sơ khoa học về di sản và các báo cáo chuyên môn về công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; thực hiện tư vấn bảo tồn;
4. Chủ trì tham mưu tổ chức giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của di sản theo quy định và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới di sản; 
5. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp quản lý, giám sát, bảo vệ, ngăn chặn tác nhân gây nguy hại tới môi trường và nguồn nước tại di sản; chủ trì thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long; 
6. Quản lý, sử dụng trang thiết bị quan trắc môi trường; tổ chức quan trắc, báo cáo hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường và dự báo nguy cơ suy thoái, ô nhiễm môi trường vịnh Hạ Long; Phối hợp tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và việc cấp phép xả thải các dự án liên quan đến vịnh Hạ Long theo quy định;
7. Tham mưu xúc tiến du lịch, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long; kết nối tuyến du lịch từ vịnh Hạ Long sang vịnh Bái Tử Long; Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với di sản và đề xuất phương án giảm thiểu tác động đến các giá trị của di sản;
8. Tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, trưng bày, giới thiệu về di sản; Biên soạn, biên tập các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nội dung thuyết minh phục vụ khách tham quan di sản; chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai chương trình giáo dục Di sản;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

 
IV. PHÒNG KỸ THUẬT VÀ TU BỔ, TÔN TẠO CẢNH QUAN
1. 
Nguyễn Vũ Dũng, Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành xây dựng dân dụng công nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại cơ quan:

 

2. Lê Văn Cát, Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí tàu thuyền
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.658.500

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu lập và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quy hoạch, dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo, phát huy bền vững Di sản và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, khai thác dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long; 
2. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND tỉnh giao, các dự án do Bộ, Ngành, Trung ương ủy quyền quản lý, các dự án sử dụng nguồn vốn của Ban; thực hiện quản lý, giám sát, tư vấn quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách do các tổ chức cá nhân triển khai thực hiện trên Vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật; 
3. Tham mưu ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý về kỹ thuật các trang thiết bị ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý di sản; nghiên cứu đề xuất quy trình, quy phạm bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di sản; 
4. Tham mưu phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham gia quản lý, liên kết, giám sát các hoạt động đầu tư trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm của di sản; phối hợp tham gia thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực di sản thế giới và vùng ven bờ của khu vực di sản thế giới theo quy định; Tổ chức thông tin, thảo luận, thu thập ý kiến của cộng đồng về quy hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến di sản thế giới; 
5. Quản lý, sử dụng phương tiện thủy của cơ quan; Tổ chức vận chuyển viên chức, người lao động của Ban làm việc tại các điểm công tác trên vịnh; Đăng ký mới, gia hạn đăng kiểm phương tiện thủy, hệ nổi và cảng bến trên vịnh;
6. Chủ trì xây dựng kế hoạch, quy trình và triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở hạ tầng tại các điểm công tác trên vịnh và trụ sở Ban; 
7. Tham mưu tổ chức hoạt động thu gom chất thải trên vịnh Hạ Long vận  chuyển về bờ xử lý; 
8. Quản lý Cảng Bến Đoan và quản lý, vận hành công trình chiếu sáng nghệ thuật khu vực cột 3;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

 

V. ĐỘI KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM TRÊN VỊNH HẠ LONG

1. Lê Trọng Việt, Đội trưởng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.760

2. Đặng Đức Tuấn, Đội phó
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.760

3. Nguyễn Tiến Tâm, Đội phó

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công;  Cử nhân Khoa học Môi trường
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan:
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, UBND thành phố Hạ Long, các địa phương liên quan và các đơn vị của Ban để tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, du lịch, giao thông, rừng, thủy sản, môi trường…của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế - xã hội trên vùng bảo vệ tuyệt đối và vùng đệm của Di sản thế giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ vụ việc, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 
2. Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan của các sở, ngành, UBND thành phố Hạ Long, các địa phương liên quan và các đơn vị trực thuộc Ban đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự trên Vịnh. Phối hợp với các Trung tâm Bảo tồn đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự, bảo vệ tài nguyên, tài sản các điểm công tác trên Vịnh;
3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về thuế, phí, lệ phí theo quy định; kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về luồng tuyến du lịch và hoạt động vận chuyển, hướng dẫn khách du lịch trên vịnh Hạ Long, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định; 
4. Tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động kinh tế-xã hội trên vịnh.
5. Tổ chức quản lý, sử dụng hệ thống trang thiết bị giám sát trực tuyến các hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh;
6. Phối hợp với Văn phòng triển khai ký, quản lý hợp đồng hoạt động tàu du lịch, hợp đồng hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long;
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.
 
 
VI. TRUNG TÂM CỨU NẠN, CỨU HỘ

1. Đào Phương, Giám đốc 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD Du lịch khách sạn, TC Y tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.761

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn (PCTT,CN,TKCN), ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) trên vịnh Hạ Long; Tham mưu phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xử lý các sự cố xảy ra trên vịnh Hạ Long;
2. Thực hiện thường trực Ban chỉ huy PCTT,CN,TKCN-ƯPSCTD của cơ quan; trực thông tin liên lạc cứu nạn 24/24 giờ, kịp thời thông báo diễn biến thiên tai cho các đơn vị trực thuộc Ban; Chủ trì, phối hợp với Trung tâm bảo tồn, các đơn vị có liên quan thực hiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ;
3. Tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ PCTT,CN,TKCN,ƯPSCTD cho viên chức, người lao động cơ quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh thực hiện các quy định của nhà nước về PCTT,CN,TKCN; 
4. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTT,CN,TKCN đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế - xã hội trên Vịnh và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;
 5. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác PCTT, CN, TKCN và ƯPSCTD của cơ quan. Duy trì hoạt động của hệ thống thông tin VHF trên kênh thường trực của Ban (kênh 24);
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.
 
 
VII. TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN VÀ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VỊNH HẠ LONG

1. Lê Đức Cửu, Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Du lịch
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan:

 
2. Vũ Đức Minh, Phó Giám đốc 
- Trình độ chuyên môn: ThS Quản lý văn hóa
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 

 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Tổ chức cung cấp thông tin, hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách tham quan du lịch vịnh Hạ Long; phối hợp giám sát hoạt động thuyết minh, hướng dẫn của các tổ chức, cá nhân trên vịnh Hạ Long;

2. Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu về Di sản vịnh Hạ Long; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; 
3. Tổ chức kiểm soát, bán vé thu phí tham quan vịnh Hạ Long tại các cảng tàu du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long và khách du lịch tàu biển; thực hiện thủ tục miễn, giảm phí tham quan cho khách du lịch theo quy định;
4. Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của du lịch tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long;
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

 

VIII. TRUNG TÂM BẢO TỒN I (có khu vực quản lý theo tọa độ trên bản đồ phân vùng ranh giới các Trung tâm Bảo tồn di sản)

1. Trần Văn Hiến, Giám Đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lý, Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 0203.3629481
 
2. Bùi Thanh Long, Phó Giám đốc
- Trình độ chuyên môn: ThS Quản lý văn hóa, Cử nhân văn hóa (Bảo tồn, bảo tàng)
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 0203.3629481

3.Lương Đỗ Hoàn, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kế toán doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 0203.3629481

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Quản lý, bảo vệ, bảo tồn các giá trị của di sản trên địa bàn quản lý (giá trị cảnh quan, địa chất địa mạo, thảm thực vật, động vật, bãi, đảo và hang động, tài nguyên rừng, thủy sản, giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ và các yếu tố liên quan khác);  
2. Tổ chức kiểm soát vé tham quan, đón tiếp, phục vụ khách tham quan; thực hiện quản lý cảng, bến tại các điểm tham quan; đảm bảo an toàn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác dịch vụ du lịch trong khu vực di sản được giao quản lý;
3. Đảm bảo vệ sinh môi trường (trên các hang động, bãi đảo đón khách tham quan và các khu vực được giao quản lý); Tổ chức giám sát hoạt động thu gom, xử lý chất thải tại các tuyến, điểm tham quan trong khu vực di sản được giao quản lý; Tuyên truyền cộng đồng bảo vệ môi trường di sản, chấp hành Quy chế Quản lý vịnh Hạ Long;
4. Thực hiện kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và kịp thời phối hợp xử lý các vi phạm trong khu vực được giao quản lý; phối hợp với Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long trong quản lý, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường, luồng tuyến du lịch và hoạt động vận chuyển, hướng dẫn khách du lịch trên vịnh Hạ Long; giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn được giao quản lý theo quy định, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Cát Bà-Hải phòng và khu vực giáp ranh với Hoàng Tân-Quảng Yên;
5. Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ;
6. Tham mưu quản lý, tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ tham quan, nghiên cứu, học tập, giải trí trên địa bàn quản lý; Phối hợp với Văn phòng triển khai ký, quản lý hợp đồng hoạt động tàu du lịch, hợp đồng hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long;
7. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định; Phối hợp quản lý, giám sát các công trình, dự án đầu tư tại điểm tham quan;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban giao.

 

IX. TRUNG TÂM BẢO TỒN II (có khu vực quản lý theo tọa độ trên bản đồ phân vùng ranh giới các Trung tâm Bảo tồn di sản)

1. Hoàng Văn Hanh, Giám đốc 
- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kỹ thuật môi trường
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.656.131

2. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.656.131

3. Nguyễn Bá Căn, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: ThS Văn hóa (Khoa học Xã hội & Nhân văn)
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan:

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Quản lý, bảo vệ, bảo tồn các giá trị của di sản trên địa bàn quản lý (giá trị cảnh quan, địa chất địa mạo, thảm thực vật, động vật, bãi, đảo và hang động, tài nguyên rừng, thủy sản, giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ và các yếu tố liên quan khác);  
2. Tổ chức kiểm soát vé tham quan, đón tiếp, phục vụ khách tham quan; thực hiện quản lý cảng, bến tại các điểm tham quan; lưu trú, đảm bảo an toàn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác dịch vụ du lịch trong khu vực di sản, tại các điểm neo đậu tàu lưu trú nghỉ đêm trong khu vực được giao quản lý;
3. Tham mưu tổ chức sưu tầm, bảo quản, tư liệu hóa, trưng bày, giới thiệu các giá trị văn hóa lịch sử tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông và các khu vực khác trong địa bàn quản lý; tổ chức trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể gắn với di sản thế giới tại khu vực được giao quản lý theo quy định;
4. Đảm bảo vệ sinh môi trường (trên các hang động, bãi đảo đón khách tham quan và khu vực được giao quản lý); Tổ chức giám sát hoạt động thu gom, xử lý chất thải tại các tuyến, điểm tham quan, điểm neo đậu lưu trú trong khu vực di sản được giao quản lý; Tuyên truyền cộng đồng bảo vệ môi trường di sản, chấp hành Quy chế Quản lý vịnh Hạ Long;
5. Thực hiện kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và kịp thời tham mưu xử lý đối với vi phạm trong khu vực được giao quản lý; phối hợp với Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường, luồng tuyến du lịch và hoạt động vận chuyển, hướng dẫn khách du lịch trên vịnh Hạ Long; giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn được giao quản lý theo quy định, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Cát Bà-Hải phòng;
6. Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ;
7. Tham mưu quản lý, tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ tham quan, nghiên cứu, học tập, giải trí trên địa bàn quản lý; Phối hợp với Văn phòng triển khai ký, quản lý hợp đồng hoạt động tàu du lịch, hợp đồng hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long;
8. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định; Phối hợp quản lý, giám sát các công trình, dự án đầu tư tại điểm tham quan;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban giao.

 

X. TRUNG TÂM BẢO TỒN 3 (có khu vực quản lý theo tọa độ trên bản đồ phân vùng ranh giới các Trung tâm Bảo tồn di sản)

1. Lê Lâm Tuấn, Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ& Môi trường
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.811.326
 
2. Hoàng Văn Hải, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học lịch sử (Lưu trữ)
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.811.326
 
3. Mai Văn Mạnh, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Văn hóa / Cử nhân bảo tồn bảo tàng
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.811.326
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Quản lý, bảo vệ, bảo tồn các giá trị của di sản trên địa bàn quản lý (giá trị cảnh quan, địa chất địa mạo, thảm thực vật, động vật, bãi, đảo và hang động, tài nguyên rừng, thủy sản, giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ và các yếu tố liên quan khác);  
2. Tổ chức kiểm soát vé tham quan, đón tiếp, phục vụ khách tham quan; thực hiện quản lý cảng, bến tại các điểm tham quan, lưu trú, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác dịch vụ du lịch trong khu vực di sản, tại các điểm neo đậu tàu lưu trú nghỉ đêm trong khu vực được giao quản lý;
3. Đảm bảo vệ sinh môi trường (trên các hang động, bãi đảo đón khách tham quan và khu vực được giao quản lý); Tổ chức giám sát hoạt động thu gom, xử lý chất thải tại các tuyến, điểm tham quan, điểm neo đậu lưu trú trong khu vực di sản được giao quản lý; Tuyên truyền cộng đồng bảo vệ môi trường di sản, chấp hành Quy chế Quản lý vịnh Hạ Long;
4. Thực hiện kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và kịp thời tham mưu xử lý đối với vi phạm trong khu vực được giao quản lý; phối hợp với Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường, luồng tuyến du lịch và hoạt động vận chuyển, hướng dẫn khách du lịch trên vịnh Hạ Long, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn được giao quản lý, đặc biệt là khu vực Di sản và vùng đệm của Di sản tại các địa phương Vân Đồn, Cẩm Phả;
5. Thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ;
6. Tham mưu quản lý, tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ tham quan, nghiên cứu, học tập, giải trí trên địa bàn quản lý; Phối hợp với Văn phòng triển khai ký, quản lý hợp đồng hoạt động tàu du lịch, hợp đồng hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long;
7. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy định; Phối hợp quản lý, giám sát các công trình, dự án đầu tư tại điểm tham quan;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban giao.

 

8/10 2285 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép