Lãnh đạo Ban

Đăng lúc 08:55:29 Ngày 06/03/2023 | Lượt xem 6395 | Cỡ chữ

I. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Số điện thoại cơ quan: 02033825405
- Email: nguyentiendung@quangninh.gov.vn 

- Phân công nhiệm vụ:

      1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung, toàn diện mọi mặt hoạt động, công tác của Ban Quản lý vịnh Hạ Long theo Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý vịnh Hạ Long và Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long.
    2. Là chủ tài khoản của Ban; là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; (uỷ quyền cho các đồng chí Phó Trưởng ban từng công việc cụ thể).
     3. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: 
     - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý di sản;
     - Công tác đối nội, đối ngoại, hợp tác quốc tế;
     - Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
     - Công tác tài chính - kế toán;
     - Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; 
     - Công tác an ninh, quốc phòng; 
     - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
    - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ.
     4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh phân công.
     5. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại Văn phòng Ban.
 

II. Đồng chí Nguyễn Trung Hậu, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 0203 3836889
- Email: nguyentrunghau@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

     1. Là Phó Trưởng Ban thường trực Ban Quản lý vịnh Hạ Long.
     2. Được Trưởng Ban ủy quyền là chủ tài khoản ký duyệt một số văn bản, chứng từ kế toán và hồ sơ thanh toán; đồng thời sử dụng chữ ký số cá nhân ký chứng từ qua Kho bạc (có văn bản uỷ quyền riêng).
     3. Được phân công xử lý, giải quyết các văn bản đến hàng ngày của Ban.
     4. Tham mưu giúp đồng chí Trưởng ban chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc phạm vi, lĩnh vực công tác của đồng chí Trưởng ban: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý di sản; đối nội, đối ngoại, hợp tác quốc tế; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Tài chính - kế toán; Đầu tư, xây dựng cơ bản; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
     5. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn:
     - Công tác tổng hợp, pháp chế; Bảo vệ bí mật Nhà nước; 
     - Chỉ đạo công tác thu gom vận chuyển rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long;
     - Công tác quản lý hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khu vực Cột 3; 
     - Công tác hành chính - Quản trị cơ quan; Công tác cải cách hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN tại Ban;
     - Quản lý trang web vịnh Hạ Long và cổng thông tin điện tử đa phương tiện của Ban; Công tác tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội;
     - Công tác ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long; ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Trung tâm II;
     - Công tác quản lý rừng đặc dụng tại địa bàn Trung tâm Bảo tồn II.
     6. Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
    7. Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan; Trung tâm Bảo tồn II. 
     8. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan.
 

III. Đồng chí Lê Minh Tân, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; Đại học quản lý Du lịch
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033. 820.888
- Email: leminhtan@quangninh.gov.vn 
- Phân công nhiệm vụ:

    1. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: 
     - Công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát về các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa của vịnh Hạ Long; giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của Di sản; Lập hồ sơ khoa học và các báo cáo chuyên môn về công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản;
     - Công tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long và xúc tiến du lịch;
     - Công tác quản lý, bảo vệ môi trường;
     - Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, quảng bá, giáo dục cộng đồng, biên tập xuất bản tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; 
     - Công tác bán và kiểm soát phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại các cảng, bến tàu du lịch; 
     - Công tác nghiệp vụ liên quan về rừng đặc dụng vịnh Hạ Long; Công tác quản lý rừng đặc dụng tại địa bàn Trung tâm Bảo tồn I;
     - Ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Trung tâm I.
     2. Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
    3. Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu; Trung tâm Bảo tồn I; Trung tâm Hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long.
     4. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu.
 

 

IV. Đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân Khoa học (Quản lý xã hội)
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Số điện thoại cơ quan: 02033.823.541
- Email: phamdinhhuynh@quangninh.gov.vn 

- Phân công nhiệm vụ:

      1. Tham mưu, giúp đồng chí Trưởng ban chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc phạm vi, lĩnh vực công tác của đồng chí Trưởng ban: An ninh, quốc phòng; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Quy chế dân chủ.
      2. Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: 
     - Công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào việc quản lý, bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di sản; 
     - Quản lý cảng tàu Bến Đoan và các phương tiện thuỷ dùng chung, đưa đón VC-LĐ đi làm việc và công tác trên biển; 
     - Công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn; an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống dịch bệnh; ứng phó sự cố tràn dầu;
     - Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trên vịnh; 
     - Công tác quản lý rừng đặc dụng tại địa bàn Trung tâm Bảo tồn III;
     - Ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Trung tâm III.
     3. Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
     4. Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long; Trung tâm cứu nạn, cứu hộ vịnh Hạ Long; Trung tâm Bảo tồn III. 
     5. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long.

 


 

 

8/10 2131 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép