Lãnh đạo Ban

Đăng lúc 08:55:29 Ngày 06/03/2023 | Lượt xem 11807 | Cỡ chữ

I. Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Cảnh sát hình sự
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. 
- Số điện thoại cơ quan: 0203.3824911
- Email: vukiencuong@quangninh.gov.vn   

- Phân công nhiệm vụ:

1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung, toàn diện mọi mặt hoạt động, công tác của Ban Quản lý vịnh Hạ Long theo Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý vịnh Hạ Long và Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long.
2. Là chủ tài khoản của Ban; là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.
3. Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: 
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quy chế quản lý di sản;
- Công tác đối nội, đối ngoại;
- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ; thi đua- khen thưởng, kỷ luật;
- Công tác kế hoạch - tài chính - kế toán;
- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; 
- Công tác quản lý, sử dụng tài sản công; 
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Bảo vệ bí mật Nhà nước;
- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị cử tri, người dân và doanh nghiệp; Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác cải cách hành chính; dân chủ ở cơ sở; Chuyển đổi số; triển khai thực hiện chủ đề công tác năm tại Ban;
- Công tác ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch và tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.
4. Tham gia là thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Tỉnh, của Ban liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh phân công.
6. Phụ trách và chỉ đạo đơn vị: Văn phòng. 
7. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại Văn phòng.

 

II. Ông Nguyễn Trung Hậu, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm; Cử nhân Kinh tế đối ngoại; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 0203 3836889
- Email: nguyentrunghau@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: 
- Công tác tổng hợp, pháp chế; thi đua khen thưởng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Công tác hành chính - quản trị cơ quan; Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN tại Ban;
- Công tác quản lý cảng tàu Bến Đoan, phương tiện thuỷ dùng chung, đưa đón VC-LĐ đi làm việc và công tác trên biển; 
- Công tác thu gom vận chuyển rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long;
- Công tác quản lý, bảo vệ hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khu vực Cột 3;
- Ký hợp đồng và chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Trung tâm II;
- Công tác kế hoạch - tài chính - kế toán; quản lý tài sản; là người được uỷ quyền chủ tài khoản của Ban.
2. Theo dõi, phụ trách chỉ đạo một số đề án, nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ và theo phân công của đồng chí Trưởng ban.
3. Tham gia là thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Tỉnh, của Ban liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.
4. Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
5. Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan; Trung tâm Bảo tồn II.
6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
 

III. Ông Lê Minh Tân, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Kinh doanh Du lịch; Cử nhân Tiếng anh; Thạc sỹ kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033. 820.888
- Email: leminhtan@quangninh.gov.vn 
- Phân công nhiệm vụ:

  1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: 
- Công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát về các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa của vịnh Hạ Long; giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của Di sản; Lập hồ sơ khoa học và các báo cáo chuyên môn về công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản;
- Công tác nghiên cứu, quản lý rừng đặc dụng vịnh Hạ Long;
- Công tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long;
- Công tác quản lý, bảo vệ môi trường;
- Thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di sản; chuyển đổi số của cơ quan;
- Công tác an toàn thông tin, an ninh mạng; Quản lý trang web vịnh Hạ Long và cổng thông tin điện tử đa phương tiện của Ban; Công tác tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, quảng bá, giáo dục cộng đồng, biên tập xuất bản tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; 
- Công tác bán và kiểm soát phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại các cảng, bến tàu du lịch; điều chỉnh phí tham quan vịnh Hạ Long; đề xuất các loại phí mới;
- Ký hợp đồng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long; Ký hợp đồng và chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Trung tâm I;
2. Theo dõi, phụ trách chỉ đạo một số đề án, nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ và theo phân công của đồng chí Trưởng ban.
3. Tham gia là thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Tỉnh, của Ban liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
4. Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
5. Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu; Trung tâm Bảo tồn I; Trung tâm Hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long.
6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu.
 

IV. Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học (Quản lý xã hội); Cử nhân Anh văn; Thạc sỹ Chính sách công
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Số điện thoại cơ quan: 02033.823.541
- Email: phamdinhhuynh@quangninh.gov.vn 

- Phân công nhiệm vụ:

1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: 
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quy chế quản lý di sản;
- Công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn; an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống dịch bệnh; ứng phó sự cố tràn dầu;
- Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trên vịnh; 
- Công tác an ninh, quốc phòng; 
- Ký hợp đồng và chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Trung tâm III;
- Phụ trách triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
2. Theo dõi, phụ trách chỉ đạo một số đề án, nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ và theo phân công của đồng chí Trưởng ban.
3. Tham gia là thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Tỉnh, của Ban liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.
4. Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
5. Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn III; Trung tâm cứu nạn, cứu hộ vịnh Hạ Long, Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long.
6. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long.
 


 

 

8/10 3935 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan