Giới thiệu Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Đăng lúc 10:12:55 Ngày 20/09/2019 | Lượt xem 9070 | Cỡ chữ

Địa chỉ liên hệ
Trụ sở:  Số 166,  Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: +84 (0) 203.3. 824867                Fax:  + 84 (0) 203.3.821307
Email: bqlvhl@quangninh.gov.vn 
Website: http://halongbay.com.vn
 

Giới thiệu chung
Ban Quản lý vịnh Hạ Long được thành lập ngày 09/12/1995 theo Quyết định số 2796QĐ/UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Chức năng:
Ban Quản lý vịnh Hạ Long có chức năng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của vịnh Hạ Long mà trọng tâm là khu vực Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. 

Nhiệm vụ:
     1. Lập phương án và tổ chức triển khai thực hiện phương án bảo vệ và quản lý di sản thế giới ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt
     2. Tổ chức giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của di sản thế giới theo quy định, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại di sản thế giới và báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới di sản thế giới.
     3. Triển khai chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản thế giới.
     4. Tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, trưng bày, giới thiệu về di sản thế giới; nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa, lưu trữ tài liệu về di sản và các giá trị của di sản phục vụ công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di sản thế giới; bảo quản, nghiên cứu, sưu tầm mẫu vật địa chất, động vật, thực vật tại di sản thế giới và trưng bày, triển lãm lưu động bên ngoài phạm vi di sản thế giới; tổ chức trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với di sản thế giới.
     5. Ứng dụng khoa học công nghệ vào việc bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi tôn tạo di sản thế giới; bảo tồn giá trị địa chất, địa mạo, giá trị thẩm mỹ; bảo tồn và phát triển hệ động, thực vật để duy trì giá trị đa dạng sinh học của di sản thế giới; tổ chức hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thu gom xử lý rác thải, bảo vệ, ngăn chặn tác nhân gây nguy hại tới môi trường và nguồn nước tại di sản thế giới; góp phần nâng cao đời sống cộng đồng; tham gia nghiên cứu đề xuất quy trình, quy phạm bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di sản thế giới.
     6. Tổng hợp, tạo lập các nội dung về giá trị lịch sử, văn hóa của vịnh Hạ Long để xây dựng chương trình, nội dung thuyết minh về giá trị Văn hóa của di sản thiên nhiên thế giới để hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách tham quan du lịch tại di sản thế giới; tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động du lịch dịch vụ phục vụ công chúng tham quan, nghiên cứu, học tập, giải trí tại di sản thế giới; đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với di sản thế giới và đề xuất phương án giảm thiểu tác động làm suy giảm giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới.
     7.  Tổ chức bán vé, thu phí tham quan và dịch vụ; quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định của pháp luật; đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn của từng thời điểm điều chỉnh mức thu phí cho phù hợp với thực tiễn nhưng phải đúng theo quy định của pháp luật.
    8. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới.
    9. Tham gia quản lý, liên kết và giám sát các hoạt động đầu tư, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển sinh vật trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới; phới hợp với các cấp, các ngành có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới.
   10.  Phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực di sản thế giới và vùng ven bờ của khu vực di sản thế giới theo quy định hiện hành; tổ chức thông tin, thảo luận, thu thập ý kiến của cộng đồng về quy hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến di sản thế giới.
     11.  Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.
     12.  Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
    13.  Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định pháp luật và phân cấp; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.
     14. Quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành.
     15.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định.

Tuyên truyền

10/10 3023 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan