Quyết định phê duyệt tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp bến cập tàu hang Tiên Ông, động Mê Cung

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động Mê Cung, hang Tiên Ông vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.
Chi tiết Quyết định theo link:
Hang Tiên Ông: https://drive.google.com/file/d/1QkDndMnzxDjNdT2x8fhOcySJENsRRHvQ/view
Động Mê Cung: https://drive.google.com/file/d/1RQP1CGIY_SgOOXYemEmuXodp1lTnBL2W/view

 

Đối tác khách hàng