Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn phòng

印刷
There are no translations available.

Chức năng nhiệm vụ:

1. Tham mưu, đề xuất, giúp Lãnh đạo Ban về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo; Thực hiện các quy định về lao động, tiền lương, bảo hiểm, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) và người lao động.
2. Tham mưu, đề xuất, giúp Lãnh đạo Ban xây dựng, tổ chức, giám sát thực hiện các Quy chế, Quy định trong cơ quan và các Quy định có liên quan đến công tác quản lý Vịnh Hạ Long.
3. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
4. Thực hiện công tác quản lý hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ tài liệu, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động cơ quan.
5. Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của cơ quan.

CHÁNH VĂN PHÒNG: NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

- Trình độ chuyên: Thạc sỹ luật.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3625417.

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: NGUYỄN TIẾN TÂM

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân môi trường.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3658206.

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: ĐỖ THỊ XUÂN HƯƠNG

Đang biệt phái sang Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng:

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください


 
現在
 ゲスト 432 人
 がオンラインです

SƯU TẬP ẢNH

バナー

ÂM NHẠC

VIDEO CLIP