Một số văn bản pháp quy liên quan việc quản lý,bảo tồn,phát huy Di sản Vịnh Hạ Long

列印
There are no translations available.

- Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên của thế giới (Ðã được thông qua tại kỳ họp thứ 17 của Ðại hội đồng UNESCO tại Paris ngày 16-11-1972) - Việt Nam gia nhập năm 1987.

- Luật Di sản Văn Hóa số 28/2001/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Di sản Văn hóa  của quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 5 số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Luật Bảo vệ Môi trường - (2014).

- Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Luật Thủy sản - (2003).

- Nghị định 27/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2005 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuỷ sản.

- Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi  2014

-Nghị định 24/2015/NĐ-CP ngày 27/12/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Nghị định 21/2005/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa.

- Nghị định 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

- Nghị định 156/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

- Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Luật Du lịch - (2005).

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

- Luật Biển Việt Nam

- Luật Tài nguyên nước 2012 (Luật số 17/2012/QH13 của Quốc hội)

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

- Luật Đa dạng sinh học 2008

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Quyết định số 313 - VH/VP ngày 28/4/1962 của Bộ Văn hóa - Thông tin về xếp hạng khu di tích danh thắng quốc gia trong đó có thắng cảnh Vịnh Hạ Long.


- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2002 về Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long đến năm 2020.

- Quyết định số 1272/QĐ-TT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong đó có vịnh Hạ Long.

Một số văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh

- Quyết định tạm thời quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long ban hành kèm theo Quyết định số 4088/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

- Quy định quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2368/QĐ/QĐ/UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

- Quy chế quản lý vịnh Hạ Long do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 7/2/2007.

 
現在有 87 訪客 在線上