Lãnh đạo Ban

I. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long, kiêm Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

-  Sinh năm: 1960
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
-  Số điện thoại cơ quan: 02033.825280
- Email: phamhongha@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Ban, của các Phó Trưởng ban, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Ban.
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: An ninh - quốc phòng; Tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ; Quy hoạch; Tài chính, phí tham quan; Đầu tư - xây dựng cơ bản; Đối ngoại.
Phụ trách, chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng, Phòng Tài chính-Kế hoạch; Phòng Quản lý dự án.

II. Đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Kết quả hình ảnh cho đồng chí phạm đình huỳnh phó trưởng ban quản lý vịnh hạ long

- Sinh năm 1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân Khoa học (Quản lý xã hội)
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Số điện thoại cơ quan: 02033.823.541
- Email: phamdinhhuynh@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: Công tác tổng hợp, pháp chế; Bảo vệ bí mật Nhà nước; An toàn lao động; Phòng Chống cháy nổ - Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; Quản lý trang thiết bị, phương tiện của Ban, Cảng tàu chuyên dụng Bến Đoan; Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trên Vịnh.

Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn công viên vạn cảnh; Trung tâm Bảo tồn công viên hang động; Trung tâm Cứu hộ, cứu nạn vịnh Hạ Long; Đội Quản lý kỹ thuật-phương tiện; Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long; Đội Quản lý chiếu sáng nghệ thuật.


III. Đồng chí Nguyễn Huyền Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Kết quả hình ảnh cho đồng chí nguyễn huyền anh phó trưởng ban quản lý vịnh hạ long

- Sinh năm 1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033. 820.888
- Email: nguyenhuyenanh@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: Công tác hành chính; Tuyên truyền, quảng bá, giáo dục cộng đồng, biên tập xuất bản tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; Quản lý trang web vịnh Hạ Long và cổng thông tin điện tử đa phương tiện của Ban; Quản lý, bảo vệ môi trường; Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học và nhân văn của vịnh Hạ Long; Thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ; Cải cách hành chính, quản lý Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 tại Ban. Quản lý chung hoạt động của các đơn vị công tác của Ban tại cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ- nghiên cứu;Phòng Quản lý môi trường; Trung tâm Bảo tồn văn hóa biển; Trung tâm Bảo tồn phát triển giải trí biển; Trung tâm Bảo tồn vịnh Bái Tử Long.


Đối tác khách hàng