Lãnh đạo Ban

I. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long, kiêm Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

-  Sinh năm: 1960
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
-  Số điện thoại cơ quan: 02033.825280
- Email: phamhongha@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Ban, của các Phó Trưởng ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc Ban.
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: An ninh - quốc phòng; Tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ; Tài chính - Kế toán, phí tham quan; Đầu tư - xây dựng cơ bản; Đối ngoại. 
Phụ trách, chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan.
 

II. Đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Kết quả hình ảnh cho đồng chí phạm đình huỳnh phó trưởng ban quản lý vịnh hạ long

- Sinh năm 1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân Khoa học (Quản lý xã hội)
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Số điện thoại cơ quan: 02033.823.541
- Email: phamdinhhuynh@quangninh.gov.vn 
- Phân công nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: Công tác tổng hợp, pháp chế; Bảo vệ bí mật Nhà nước; An toàn lao động; Phòng Chống cháy nổ - Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trên Vịnh; Quản lý trang thiết bị, phương tiện của Ban, quản lý hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khu vực Cột 3, Cảng tàu chuyên dụng Bến Đoan. 
Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn II; Trung tâm Cứu nạn, cứu hộ vịnh Hạ Long; Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long.
Sinh hoạt chuyên môn tại Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
 

III. Đồng chí Nguyễn Huyền Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Kết quả hình ảnh cho đồng chí nguyễn huyền anh phó trưởng ban quản lý vịnh hạ long

- Sinh năm 1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033. 820.888
- Email: nguyenhuyenanh@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: Công tác hành chính; Bán và kiểm soát phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long;  Tuyên truyền, Hướng dẫn, quảng bá, giáo dục cộng đồng, biên tập xuất bản tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; Quản lý trang web vịnh Hạ Long và cổng thông tin điện tử đa phương tiện của Ban; Quản lý, bảo vệ môi trường; Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học và nhân văn của vịnh Hạ Long; Thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ; Cải cách hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN tại Ban. 
Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ- Nghiên cứu; Trung tâm Bảo tồn I; Trung tâm Bảo tồn III; Trung tâm Hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long.
Sinh hoạt chuyên môn tại phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
 
Văn phòng
 

Đối tác khách hàng