Giới thiệu Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Địa chỉ liên hệ
Trụ sở:  Số 166,  Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: +84 (0) 203.3. 824867                Fax:  + 84 (0) 203.3.821307
Email: bqlvhl@quangninh.gov.vn 
Email (Ban biên tập): banquanlyvinhhalong@hn.vnn.vn 
 
Giới thiệu chung
Ban Quản lý vịnh Hạ Long được thành lập ngày 09/12/1995 theo Quyết định số 2796QĐ/UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Chức năng:
Ban Quản lý vịnh Hạ Long có chức năng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của vịnh Hạ Long mà trọng tâm là khu vực Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. 

Nhiệm vụ:
1. Tham mưu xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, giải pháp quản lý và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên, và nhân văn của vịnh Hạ Long. 
3. Thực hiện đầu tư, tu bổ, tôn tạo các công trình phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Hạ Long.
4. Quản lý, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh Hạ Long; Tổ chức kiểm tra, và kiến nghị  xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên vịnh Hạ Long. 
5. Tổ chức tuyên truyền giới thiệu các giá trị vịnh Hạ Long, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng tham gia bảo vệ và phát huy di sản vịnh Hạ Long.
6. Tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý các sự cố xảy ra trên vịnh Hạ Long.
7. Tổ chức bán vé và sử dụng phí tham quan vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật. Tổ chức các dịch vụ phục vụ hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh Hạ Long.
8. Tổ chức, quản lý các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long.
9. Thực hiện đối ngoại, hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý di sản, thu hút hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế đối với công tác quản lý Di sản vịnh Hạ Long.
10. Quản lý tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
11. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
 

Đối tác khách hàng