Giới thiệu Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Địa chỉ liên hệ
Trụ sở:  Số 166,  Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: +84 (0) 203.3. 824867                Fax:  + 84 (0) 203.3.821307
Email: bqlvhl@quangninh.gov.vn 
Email (Ban biên tập): banquanlyvinhhalong@hn.vnn.vn 
 
Giới thiệu chung
Ban Quản lý vịnh Hạ Long được thành lập ngày 09/12/1995 theo Quyết định số 2796QĐ/UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Chức năng:
Ban Quản lý vịnh Hạ Long có chức năng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của vịnh Hạ Long mà trọng tâm là khu vực Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. 

Nhiệm vụ:
1. Tham mưu xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, giải pháp quản lý và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên, và nhân văn của vịnh Hạ Long. 
3. Thực hiện đầu tư, tu bổ, tôn tạo các công trình phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Hạ Long.
4. Quản lý, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh Hạ Long; Tổ chức kiểm tra, và kiến nghị  xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên vịnh Hạ Long. 
5. Tổ chức tuyên truyền giới thiệu các giá trị vịnh Hạ Long, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng tham gia bảo vệ và phát huy di sản vịnh Hạ Long.
6. Tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý các sự cố xảy ra trên vịnh Hạ Long.
7. Tổ chức bán vé và sử dụng phí tham quan vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật. Tổ chức các dịch vụ phục vụ hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh Hạ Long.
8. Tổ chức, quản lý các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long.
9. Thực hiện đối ngoại, hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý di sản, thu hút hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế đối với công tác quản lý Di sản vịnh Hạ Long.
10. Quản lý tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
11. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Cơ cấu, tổ chức:
Ban Quản lý vịnh Hạ Long hiện nay có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động  là  378 người.
Bộ máy gồm: lãnh đạo Ban (01 Trưởng ban, 03 Phó trưởng ban) và 14 đơn vị trực thuộc (Văn phòng, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu, Phòng Quản lý Dự án, Phòng Quản lý Môi trường, Đội Kiểm tra xử lý, Đội Quản lý Chiếu sáng nghệ thuật, Đội Quản lý Kỹ thuật phương tiện, Trung tâm Cứu hộ cứu nạn, Trung tâm Bảo tồn Công viên Vạn Cảnh, Trung tâm Bảo tồn Công viên Hang động, Trung tâm Bảo tồn Văn hóa biển, Trung tâm Bảo tồn Phát triển giải trí biển, Trung tâm Bảo tồn Bái Tử Long). 
Ông Phạm Hồng Hà - Phó Bí Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long là cơ quan trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ủy quyền điều hành và quản lý vịnh Hạ Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long.
 

Đối tác khách hàng