Điều kiện xã hội

Dân số: Tính đến năm 2014, dân số của thành phố là 236.972 người. 
Dân tộc:  Thành phố Hạ Long có 16 dân tộc, người Kinh chiếm đa số, 15 dân tộc khác là: Tày, Dao, Thái, Sán Dìu, Sán Chay, Mường, Hoa, Nùng….
Tôn giáo:
+ Đạo Phật có 5032 tín đồ với 5 chùa, trong đó có 3 chùa nổi tiếng: chùa Long Tiên ở phường Hồng Gai; chùa Lôi Âm ở phường Đại Yên; chùa Quang Nghiêm ở phường Hà Tu. Ngoài ra ở phố Bến Đoan có đền thờ Đức ông Trần Quốc Nghiễn và bốn miếu nhỏ, trong đó 2 miếu thờ Thành Hoàng đã bị bom Mỹ san bằng.
+ Đạo Công giáo có 1759 tín đồ với 1 nhà thờ thuộc phường Bạch Đằng. 
 

Đối tác khách hàng