Cơ cấu Tổ chức - Bộ máy

    Ban Quản lý vịnh Hạ Long hiện nay có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động  là  378 người.
    Bộ máy gồm: lãnh đạo Ban (01 Trưởng ban, 03 Phó trưởng ban) và 14 đơn vị trực thuộc (Văn phòng, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu, Phòng Quản lý Dự án, Phòng Quản lý Môi trường, Đội Kiểm tra xử lý, Đội Quản lý Chiếu sáng nghệ thuật, Đội Quản lý Kỹ thuật phương tiện, Trung tâm Cứu hộ cứu nạn, Trung tâm Bảo tồn Công viên Vạn Cảnh, Trung tâm Bảo tồn Công viên Hang động, Trung tâm Bảo tồn Văn hóa biển, Trung tâm Bảo tồn Phát triển giải trí biển, Trung tâm Bảo tồn Bái Tử Long). 
    Ông Phạm Hồng Hà - Phó Bí Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
    Ban Quản lý vịnh Hạ Long là cơ quan trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ủy quyền điều hành và quản lý vịnh Hạ Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long.
    Sơ đồ tổ chức, bộ máy:


Đối tác khách hàng