Các Phòng - Ban chuyên môn

I. VĂN PHÒNG

1. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Chánh Văn phòng
- Sinh năm 1976
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.625.417
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:


2. Đồng chí Nguyễn Tiến Tâm, Phó Chánh Văn phòng
- Sinh năm 1979
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Môi trường
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.658.206
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:


3. Đồng chí Đỗ Thị Xuân Hương, Phó Chánh Văn phòng
- Sinh năm 1978
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế; Thạc sỹ  Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan:
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị; thực hiện các quy định về lao động, tiền lương, bảo hiểm, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng CBVC-LĐ.
2. Tham mưu, đề xuất xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của Ban.
3.Thực hiện công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
4. Thực hiện công tác quản lý hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ tài liệu đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động cơ quan.
5. Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của cơ quan.
6. Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị Di sản - Kỳ quan Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức quản lý, sử dụng Website Hạ Long; cung cấp thông tin, hướng dẫn khách tham quan vịnh Hạ Long.
7. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.


II.PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1. Đồng chí Đoàn Thị Thúy Hạnh, Trưởng phòng
- Sinh năm 1975
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  quản lý Kinh tế; CN Kinh tế (QTKD công nghiệp & xây dựng)
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.829.127
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

2. Đồng chí Đỗ Thúy Hằng, Phó phòng
- Sinh năm 1976
- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế (Kế toán)
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản và các quy định khác của cơ quan có liên quan đến công tác quản lý tài chính.
3. Phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác cho CBVC-LĐ cơ quan theo quy định.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban có liên quan quản lý thu, nộp và sử dụng phí tham quan vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện công tác giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị trực thuộc.
6. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.


III.PHÒNG NGHIỆP VỤ - NGHIÊN CỨU

1. Đồng chí Lê Thị Thìn, Phó phòng - Phụ trách
- Sinh năm 1975
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.625.416
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

2. Đồng chí Mai Văn Mạnh, Phó phòng
- Sinh năm 1976
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Văn hóa / Cử nhân bảo tồn bảo tàng
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp để quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Di sản theo quy định của pháp luật.
2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc điều tra, khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên và nhân văn của vịnh Hạ Long.
3. Lập các báo cáo chuyên môn về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long.
4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn, biên tập các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về Di sản vịnh Hạ Long.
5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban trong hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý Di sản.
6. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.


IV. PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Đồng chí Bùi Sỹ Giáp, Trưởng phòng
- Sinh năm 1979
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.626.102
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

2. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó phòng
- Sinh năm 1980
- Trình độ chuyên môn: ĐH ngành QL đất đai; ĐH tin học xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.619.908
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

3. Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó phòng
- Sinh năm 1981
- Trình độ chuyên môn: Th.S Kinh tế (KT tài nguyên thiên nhiên & môi trường); Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.619.908
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của Ban.
2. Thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư, dự án xây dựng cơ bản của Ban theo quy định của pháp luật.
3.Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban thẩm định, kiểm tra, giám sát các dự án, công trình của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế - xã hội có liên quan đến vịnh Hạ Long.
4. Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện các hạng mục của Dự án Bảo tàng sinh thái Hạ Long theo quy định pháp luật hiện hành.
5. Vận động, thu hút đầu tư, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về tài chính, kỹ thuật, nhân lực phục vụ cho dự án.
6. Tuyên truyền, quảng bá ý nghĩa, nội dung của Dự án Bảo tàng sinh thái, các giá trị của vịnh Hạ Long; Giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu hút sự tham gia của cộng đồng vào việc thực hiện dự án
7 Phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh tế - xã hội có liên quan đến dự án; tham mưu triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong phạm vi triển khai dự án.
8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định.
9. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.


V. PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1. Đồng chí Lê Lâm Tuấn, Trưởng phòng
- Sinh năm 1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ& Môi trường
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033.631.337
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

2. Đồng chí Đỗ Tiến Thành, Phó phòng
- Sinh năm 1979
- Trình độ chuyên môn: Th.S Khoa học Môi trường; Cử nhân Công nghệ sinh học
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.631.337
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch, giải pháp bảo vệ môi trường.
2. Tổ chức quản lý, sử dụng trang thiết bị quan trắc môi trường. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng và dự báo nguy cơ suy thoái, ô nhiễm môi trường vịnh Hạ Long do tác động của các yếu tố tự nhiên và các hoạt động kinh tế - xã hội.
3. Định kỳ lập Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường vịnh Hạ Long theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.
4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, giáo dục thực hiện các quy định bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long.
5. Phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long.
6. Chủ trì, phối hợp thực hiện các dự án bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long; tổ chức nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long.
7. Chủ trì, phối hợp phòng Quản lý dự án thẩm định, đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trên và xung quanh vịnh.
8. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.


VI. TRUNG TÂM CÔNG VIÊN VẠN CẢNH (TRUNG TÂM 1)

I. Đồng chí Vũ Đức Minh, Phó Giám đốc - Phụ trách
- Sinh năm 1976
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

II. Đồng chí Bùi Thanh Long, Phó Giám đốc
- Sinh năm 1976
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.
2. Tổ chức quản lý, giám sát các hoạt động tham quan du lịch; đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn, thuyết minh cho khách tham quan.
3. Tổ chức quản lý, kiểm soát, bán vé bổ sung; thu và nộp tiền vé tham quan vịnh Hạ Long theo quy định.
4. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ban xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường.
5. Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật trong khu vực quản lý.
6. Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng thực hiện Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định pháp luật khác có liên quan.
7. Chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định khác có liên quan trong khu vực quản lý.
8. Làm thủ tục đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế-xã hội trong khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giám sát các hoạt động dân cư, hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực quản lý.
9. Đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự tại các điểm công tác; thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm, cứu nạn tại chỗ. 
10. Tổ chức các dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch trong khu vực quản lý.
11. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.

TRUNG TÂM BẢO TỒN CÔNG VIÊN HANG ĐỘNG (TRUNG TÂM 2)

I. Đồng chí Hoàng Văn Hanh, Phó Giám đốc - Phụ trách
- Sinh năm 1979
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.656.131
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

II. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc
- Sinh năm 1976
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.656.131
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.
2. Tổ chức quản lý, giám sát các hoạt động tham quan du lịch; đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn, thuyết minh cho khách tham quan.
3. Tổ chức quản lý, kiểm soát, bán vé bổ sung; thu và nộp tiền vé tham quan vịnh Hạ Long theo quy định.
4. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ban xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường.
5. Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật trong khu vực quản lý.
6. Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng thực hiện Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định pháp luật khác có liên quan.
7. Chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định khác có liên quan trong khu vực quản lý.
8. Làm thủ tục đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế-xã hội trong khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giám sát các hoạt động dân cư, hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực quản lý.
9. Đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự tại các điểm công tác; thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm, cứu nạn tại chỗ. 
10. Tổ chức các dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch trong khu vực quản lý.
11. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.


TRUNG TÂM BẢO TỒN VĂN HÓA BIỂN (TRUNG TÂM 3)

I. Đồng chí Vũ Ngọc Hải, Giám đốc
- Sinh năm 1960
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.656.049
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

II. Đồng chí Nguyễn Bá Căn, Phó Giám đốc
- Sinh năm 1964
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.656.049
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.
2. Tổ chức quản lý, giám sát các hoạt động tham quan du lịch; đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn, thuyết minh cho khách tham quan.
3. Tổ chức quản lý, kiểm soát, bán vé bổ sung; thu và nộp tiền vé tham quan vịnh Hạ Long theo quy định.
4. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ban xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường.
5. Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật trong khu vực quản lý.
6. Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng thực hiện Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định pháp luật khác có liên quan.
7. Chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định khác có liên quan trong khu vực quản lý.
8. Làm thủ tục đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế-xã hội trong khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giám sát các hoạt động dân cư, hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực quản lý.
9. Đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự tại các điểm công tác; thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm, cứu nạn tại chỗ. 
10. Tổ chức các dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch trong khu vực quản lý.
11. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.


TRUNG TÂM BẢO TỒN – PHÁT TRIỂN GIẢI TRÍ BIỂN (TRUNG TÂM 4)

I. Đồng chí Đỗ Phúc Vân, Giám đốc
- Sinh năm 1959
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.811.326
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

II. Đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Giám đốc
- Sinh năm 1968
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.811.326
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.
2. Tổ chức quản lý, giám sát các hoạt động tham quan du lịch; đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn, thuyết minh cho khách tham quan.
3. Tổ chức quản lý, kiểm soát, bán vé bổ sung; thu và nộp tiền vé tham quan vịnh Hạ Long theo quy định.
4. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ban xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường.
5. Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật trong khu vực quản lý.
6. Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng thực hiện Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định pháp luật khác có liên quan.
7. Chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định khác có liên quan trong khu vực quản lý.
8. Làm thủ tục đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế-xã hội trong khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giám sát các hoạt động dân cư, hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực quản lý.
9. Đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự tại các điểm công tác; thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm, cứu nạn tại chỗ. 
10. Tổ chức các dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch trong khu vực quản lý.
11. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công.


TRUNG TÂM BẢO TỒN VỊNH BÁI TỬ LONG (TRUNG TÂM 5)

I. Đồng chí Trần Văn Hiến, Giám đốc
- Sinh năm 1979
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.993.687
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

II. Đồng chí Lương Đỗ Hoàn, Phó Giám đốc
- Sinh năm 1968
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.993.687
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.
2. Tổ chức quản lý, giám sát các hoạt động tham quan du lịch; đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn, thuyết minh cho khách tham quan.
3. Tổ chức quản lý, kiểm soát, bán vé bổ sung; thu và nộp tiền vé tham quan vịnh Hạ Long theo quy định.
4. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ban xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường.
5. Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật trong khu vực quản lý.
6. Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng thực hiện Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định pháp luật khác có liên quan.
7. Chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế quản lý vịnh Hạ Long và các quy định khác có liên quan trong khu vực quản lý.
8. Làm thủ tục đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế-xã hội trong khu vực quản lý; Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giám sát các hoạt động dân cư, hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực quản lý.
9. Đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự tại các điểm công tác; thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm, cứu nạn tại chỗ. 
10. Tổ chức các dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch trong khu vực quản lý.
 
11. Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm bảo tồn vịnh Bái Tử Long trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

12. Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban phân công. 


ĐỘI KIỂM TRA – XỬ LÝ VI PHẠM

I. Đồng chí Lê Trọng Việt, Đội trưởng
- Sinh năm 1975
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.760
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

II. Đồng chí Lê Đức Cửu, Đội phó
- Sinh năm 1979
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.760
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

III. Đồng chí Đặng Đức Tuấn, Đội phó
- Sinh năm 1969
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.760
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

ĐỘI QUẢN LÝ KỸ THUẬT – PHƯƠNG TIỆN

I. Đồng chí Lê Văn Cát, Đội phó
- Sinh năm 1962
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.658.500
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

TRUNG TÂM CỨU HỘ - CỨU NẠN

I. Đồng chí Vũ Huy Luyến, Giám đốc
- Sinh năm 1961
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.761
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:

II. Đồng chí Đào Phương, Phó Giám đốc
- Sinh năm 1973
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ lý luận chính trị:
- Số điện thoại cơ quan: 02033.622.761
- Email:
- Phân công nhiệm vụ:


Đối tác khách hàng