Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức tổng kết Đảng năm 2019

Ngày 30/12, Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Tổng kết công tác Đảng năm 2019 với sự tham dự của 150 Đảng viên.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và ý kiến của các chi bộ, đảng viên tham gia xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 


Năm 2019, Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã triển khai tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Thành ủy về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Cơ chế chính sách quản lý Di sản vịnh Hạ Long được tập trung tham mưu rà soát, bổ sung để tăng cường quản lý chặt chẽ Di sản; Triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản trên cơ sở các định hướng, chỉ đạo của Tỉnh và của cấp ủy cấp trên; Tổ chức quán triệt, học tập tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng toàn Đảng bộ. Năm 2019, Đảng bộ đạt nhiều kết quả trong công tác tổ chức xây dựng đảng; đã kết nạp 05 đảng viên mới, đang triển khaithủ tục để kết nạp 05 đảng viên mới. Các nội dung, phong trào thi đua trong Đảng bộ đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, tiến độ, tập thể Đảng bộ, cơ quan đoàn kết, đồng thuận…
Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau: Tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của đảng các cấp; Tiếp tục chú trọng quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020; Bám sát thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đoàn thể cơ quan giai đoạn 2018 - 2020; Tập trung nguồn lực quản lý hiệu quả vịnh Hạ Long: giám sát, bảo vệ, bảo tồn hiệu quả các giá trị nổi bật toàn cầu và các giá trị khác của Di sản; phát triển vịnh Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia với sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng cao và bền vững…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh: năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm (2016-2020), năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, vì vậy các chi bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, gắn với xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát tình hình thực tế để triển khai thực hiện. Với tinh thần quyết tâm cao và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tin tưởng rằng Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020./.

 

Hoàng Hương


Đối tác khách hàng