Công đoàn cơ sở Ban Quản lý vịnh Hạ Long - đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác nữ công

Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động thành phố Hạ Long đã trao tặng Giấy khen cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long- đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khi thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã cụ thể hóa xây dựng các chương trình hành động, biện pháp về công tác vận động nữ viên chức, lao động trong tình hình mới. Thông qua phong trào, nữ viên chức, lao động của Ban luôn học tập vươn lên để nâng cao trình độ văn hoá, chính trị, chuyên môn; được rèn luyện trưởng thành và phấn đấu bình đẳng trong cả gia đình và xã hội. Viên chức, lao động nữ của  Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã phát huy vị thế của người phụ nữ ngày nay, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam không những “Giỏi việc nước” mà còn “Đảm việc nhà”, đặc biệt nêu cao tinh thần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong việc bảo tồn phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long./.   

 

Hương Quỳnh


Đối tác khách hàng