THÔNG TIN TÀU GHÉP

THÔNG TIN TÀU GHÉP 

Ngày 01/12/2018
 

 

STT TÊN TÀU SỐ HIỆU GIỜ XUẤT PHÁT
1 Huy Hoàng 18 QN-8085 7h
2 Tùng Trang 08 QN-3868 8h
3 Phương Hằng QN-6129 12h
4      
5      
       

 Đối tác khách hàng